Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden KARAKTER WIJNIMPORT B.V., hierna: opdrachtnemer.

Artikel 1: algemeen

1. Op alle aanbiedingen van en leveringen door opdrachtnemer zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden van toepassing.

2. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en van de voorwaarden van opdrachtnemer afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

2. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor opdrachtnemer eerst bindend indien zij schriftelijk door haar zijn aanvaard dan wel door en bij gelegenheid van feitelijke uitvoering van opdrachtnemer.

3. Eenmaal gegeven opdrachten kunnen niet meer geannuleerd worden.

Artikel 3: prijzen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de door opdrachtnemer opgegeven prijzen exclusief BTW en op basis van franco levering aan een afleveradres binnen Nederland. Voor zendingen met een factuurwaarde van minder dan € 350,- ex BTW wordt een vrachttoeslag berekend. Voor zendingen waarvoor door de opdrachtgever specifieke levertijden worden aangegeven, kunnen toeslagen worden berekend.

Artikel 4: verzending en levering

1. Leveringen en verzending geschiedt franco aan een afleveradres binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer heeft de keuze van het vervoermiddel. Opdrachtnemer is verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen. Opdrachtgever is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Alle kosten en schade die door opdrachtnemer ontstaan wegens weigering van ontvangst door opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever, kosten van opslag daaronder begrepen.

2. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na door opdrachtnemer gegeven schriftelijke toestemming.

Artikel 5: levertijd

1. Hoewel steeds getracht zal worden de door opdrachtnemer opgegeven levertijden te handhaven gelden deze bij benadering. Overschrijding van de levertijden geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

2. In geval vertraging in de levering is veroorzaakt door overmacht alsmede indien door een al dan niet verwijtbaar handelen of nalaten door de opdrachtgever vertraging is veroorzaakt zal de levertijd worden verlengd met een door opdrachtnemer te bepalen termijn.

3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging is ontstaan als gevolg van wijziging van bedoelde omstandigheden wordt de levertijd zodanig verlengd als, omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

4. Bij overschrijding van de levertijd om andere redenen heeft de opdrachtgever het recht opdrachtnemer een nieuwe redelijke termijn te stellen, bij niet-inachtneming waarvan de opdrachtgever uitsluitend gerechtigd is de overeenkomst, voorzover niet uitgevoerd, te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder verder enig recht op vergoeding van schade te hebben.

5. Opdrachtnemer kan nimmer worden gehouden zaken aan opdrachtgever te leveren welke zij zelf niet (meer) geleverd kan krijgen.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud

1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer tot aan moment van algehele voldoening van hetgeen opdrachtnemer op grond van levering van zaken dan wel anderszins op grond van de overeenkomst aan de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst heeft vorderen, schadevergoeding, rente en kosten daaronder begrepen. Een retentierecht op die zaken komt de opdrachtgever niet toe.

2. De opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden.

3. Opdrachtnemer wordt onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn die jegens opdrachtnemer aangegane verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling de door haar geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot zich te nemen en daartoe de plaats waar deze zaken zich bevinden te betreden.

Artikel 7: betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen eenentwintig dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of verrekening. Betaling dient te geschieden hetzij contant hetzij op een van de bankrekeningen van opdrachtnemer.

2. Indien de opdrachtgever enig bedrag door hem verschuldigd niet tijdig voldoet is hij daarover met ingang van de datum waarop hij conform de bepaling van het vorige lid in verzuim is aan opdrachtnemer een rente verschuldigd gelijk aan anderhalf procent (1,5 %) per maand dan wel de wettelijke handelsrente, voor zover die hoger is.

3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag te bedragen.

Artikel 8: reclame

1. Onder reclame wordt verstaan alle klachten van opdrachtgever met betrekking tot de hoeveelheid, kwaliteit en/of deugdelijkheid van de levering.

2. Opdrachtgever dient bij aflevering direct de geleverde zaken te controleren op aantallen en eventuele manco’s of beschadigingen. Reclames betreffende de geleverde hoeveelheden dienen terstond bij aflevering te geschieden. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten om geldig te zijn door afnemer op het ontvangstbewijs (dat direct wordt meegenomen door de chauffeur) worden aangetekend.

3. Reclames betreffende uitwendig waarneembaar gebleken dienen te geschieden uiterlijk binnen 5 dagen na levering als bedoeld in artikel 4, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen opdrachtnemer ter zake van de gebreken vervalt.

4. Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo mogelijk doch uiterlijk binnen twee werkdagen na constatering daarvan – en uiterlijk binnen 3 maanden na levering – te geschieden bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen opdrachtnemer ter zake van de gebreken vervalt. Opdrachtgever dient het product dat naar hij stelt niet aan de overeenkomst beantwoordt beschikbaar te houden en op eerste verzoek aan opdrachtnemer te doen toekomen, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt.

5. Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van andere leveringen niet op noch geeft zulks de opdrachtgever recht op verrekening.

Artikel 10: aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het vervangen van gebrekkige goederen, ofwel, naar keuze, het crediteren van de betaalde koopprijs.

2. Indien opdrachtnemer desondanks gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de gebrekkige zaken waardoor de schade is veroorzaakt.

3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk terzake aanspraken van afnemers van opdrachtgever, al dan niet uit hoofde van door opdrachtgever verstrekte garanties.

4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat terzake van de schade door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar bedrijfsleiding. Het in dit artikel bepaalde wordt mede bedongen ten behoeve van werknemers van opdrachtnemer of met hen gelijk te stellen personen, alsmede ten behoeve van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

6. De wederpartij zal de werknemers van opdrachtnemer alsmede door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer.

7. Overigens vervalt iedere vordering tegen opdrachtnemer door het enkele tijdsverloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen opdrachtnemer aanhangig is gemaakt.

8. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden tegengeworpen.

Artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Helaas mag je nog geen gebruik maken van onze website.

Om deze website te bezoeken moet je minimaal 18 jaar oud zijn.

Ben jij 18 jaar of ouder?